Dlouhodobý investiční produkt = DIP, alternativa k penzijnímu spoření

Dlouhodobý investiční produkt = DIP, alternativa k penzijnímu spoření

Stát se snaží podnítit zájem Čechů o investice, což je důležitý krok vzhledem k tomu, že současný důchodový systém není dlouhodobě udržitelný. Nový finanční nástroj, označen jako dlouhodobý investiční produkt (DIP), zavedený v roce 2024, má za cíl poskytnout podporu v oblasti finančního zabezpečení pro stáří. Ve srovnání s penzijním spořením DIP umožňuje větší flexibilitu v rozhodování, kam směřovat důchodové investice. Pojďme se společně podívat, co to ten DIP vlastně je a jak funguje. 

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) představuje alternativu k tradičním nástrojům třetího pilíře důchodového systému, jako jsou penzijní spoření a soukromé životní pojištění. Tento produkt vám umožňuje investovat do široké škály finančních nástrojů s potenciálem vyššího zhodnocení, přičemž nabízí daňové výhody a možnost příspěvku od zaměstnavatele. Flexibilita DIP je značná – máte možnost vybrat si poskytovatele, investiční strategii a upravovat ji dle osobních preferencí. Tento přístup vyhovuje jak opatrným, tak i odvážnějším investorům. 

DIP byl zaveden 1. ledna 2024 na základě zákona č. 462/2023 Sb., který usiluje o rozvoj kapitálového trhu a podporu finančního zajištění na stáří. Tento zákon čerpal inspiraci ze zahraničních modelů, jako jsou Individual Savings Account (ISA) ve Velké Británii nebo Individual Retirement Account (IRA) v USA. 

Během legislativního procesu byl název tohoto finančního nástroje několikrát změněn, přičemž se v dřívějších návrzích objevovaly pojmy jako účet dlouhodobých investic nebo investiční penzijní účet. Nicméně bez ohledu na název se jedná o stejný produkt. 


PAYG = pay-as-you-go = současný důchodový systém

V České republice funguje průběžný důchodový systém, jehož model má kořeny v 19. století, kdy ho zavedl Otto von Bismarck v Německu. Tento systém spočívá v tom, že současní pracující (vnukové a vnučky) prostřednictvím pojistného na důchodového pojištění financují důchody stávajících důchodců (babiček a dědečků). Problém průběžného systému spočívá v prodlužování průměrné délky života – lidé tráví v důchodu více času a vyčerpávají více finančních prostředků.

 

Nový dlouhodobý investiční produkt přináší řadu výhod: 

 • Rozšířené možnosti investování:
  S DIP můžete investovat do širokého spektra investičních a bankovních produktů, což vám umožňuje efektivnější zajištění na důchod prostřednictvím akcií, ETF nebo podílových fondů. Nabídka je rozmanitější než u tradičního penzijního spoření. 
 • Daňové úlevy:
  Jak zaměstnanci, tak OSVČ mají možnost odečítat své vklady na DIP ze základu daně až do výše 48 000 Kč ročně. Při měsíční investici 4 000 Kč lze ušetřit na dani až 7 200 Kč ročně. Tento limit se vztahuje na všechny tři produkty zabezpečení na stáří (investiční životní pojištění, penzijní spoření a DIP), ale na rozdíl od penzijního spoření lze u DIP uplatnit v daňovém přiznání celý vklad, nikoli jen část. 
 • Příspěvek od zaměstnavatele: 
  Na DIP může přispívat i zaměstnavatel. Tento příspěvek je osvobozen od odvodů a pro zaměstnavatele představuje daňově uznatelný náklad až do výše 50 000 Kč ročně na jednoho zaměstnance. Tento limit opět zahrnuje všechny tři produkty zabezpečení na stáří. Pro zaměstnance je příspěvek výhodnější než zvýšení hrubé mzdy, protože z něj neodvádí daň ani pojistné. Zaměstnavatel nesmí ovlivňovat volbu poskytovatele DIP zaměstnancem, v opačném případě mu hrozí pokuta. 

 

Nevýhody dlouhodobého investičního produktu (DIP) zahrnují: 

 • Absence státní podpory:
  Na rozdíl od penzijního spoření, DIP neposkytuje státní příspěvek. Tuto nevýhodu však částečně vyvažuje možnost vyššího zhodnocení a vyšší daňové slevy. U DIP je možné „dát do daní“ až 48 000 Kč ročně a lze uplatnit celý vklad, což je výhodnější než u penzijního spoření, kde si od daňového základu můžete odečíst jen část vkladu převyšující 1 000 Kč (a od července 2024 dokonce 1 700 Kč).


Se zavedením DIP souvisí také změny v pravidlech penzijního spoření.
Tyto změny mohou mít dopad na rozhodování mezi využitím penzijního spoření a DIP, přičemž je třeba pečlivě zvážit všechny faktory a možnosti, které oba produkty nabízejí.
 


Podmínky dlouhodobého investičního produktu (DIP) zahrnují:
 

 • Pravidlo 120/60: 
  Můžete vypovědět DIP po 120 měsících trvání a nejdříve ve věku 60 let. Porušení těchto podmínek vede k nutnosti doplatit daň za až 10 let zpětně. Tento limit platí od roku 2024 také pro penzijní spoření.


DIP je primárně určen pro zajištění na stáří a je nastaven s ohledem na tento cíl
. S ohledem na demografické změny, kdy populace České republiky stárne a počet mladých lidí klesá, se státní důchod stává pro současnou generaci pracujících méně jistým. Proto je důležité myslet na alternativní zdroje financování důchodu.
 

Je důležité, aby jednotlivci nezávisle mysleli na své budoucí finanční zabezpečení a nespoléhali se pouze na stát. Investování do DIP je jedním ze způsobů, jak přistupovat k důchodu jako k dlouhodobému finančnímu cíli. Stát podporuje tuto aktivitu skrze daňové úlevy a další výhody, aby předešel potenciálnímu selhání důchodového systému. 


V rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP) můžete investovat do následujících typů finančních produktů, jak je definováno zákonem:
 

 • Peněžní prostředky (hotovost): Možnost uchovávat část investic v hotovosti. 
 • Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu: Zahrnuje širokou škálu cenných papírů, jako jsou akcie, ETF a další cenné papíry dostupné na burze. 
 • Dluhopisy: Jmenovitě dluhopisy vydané členskými státy Evropské unie, jejich centrálními bankami, nebo komerčními bankami se sídlem v EU. 
 • Cenné papíry kolektivního investování: Například podílové fondy, které umožňují diverzifikaci investic. 
 • Deriváty pro zajištění: Tento typ derivátů není investičním cenným papírem a používá se výhradně pro zajištění majetku vedeného na investičním penzijním účtu. Hodnota těchto nástrojů je obvykle vázána na úrokové míry, měnové kurzy nebo měny.

Důležité je vědět, že do DIP nespadají některé typy investic, jako jsou nedostatečně regulované firemní dluhopisy, kryptoměny nebo jiné alternativní investice. DIP se tedy zaměřuje na tradičnější a regulované finanční nástroje. 

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) mohou nabízet ty typy institucí, které jsou regulovány a mají licenci od České národní banky (ČNB). Jsou jimi Obchodníci s cennými papíry, Investiční společnosti a banky. 

V praxi tyto instituce zařazují do své nabídky varianty investování přizpůsobené podmínkám DIP. To zahrnuje zajištění přehledů vkladů pro účely daňových odpočtů, monitorování doby spoření, přijímání příspěvků od zaměstnavatelů a další služby. Instituce poskytující DIP jsou povinny informovat Českou národní banku o své činnosti, a ČNB poté eviduje a zveřejňuje seznam těchto poskytovatelů na svém webu. 

 

Změny zasáhnou také klasické „penzijko

Současně se zaváděním dlouhodobého investičního produktu dochází k úpravě podmínek jak starého (penzijní připojištění), tak nového penzijka (doplňkové penzijní spoření).  

Vláda zavedla novou kategorii účastnických fondů v rámci nového penzijního systému a upravila daňové výhody a státní příspěvky, aby podpořila větší vklady od občanů. Nová kategorie účastnických fondů nabízí flexibilnější strukturu poplatků. 

Tato novinka je zamýšlena jako alternativa k současným dynamickým fondům a poskytuje penzijním společnostem možnost diverzifikovat svá investiční aktiva do širšího portfolia. Důvodem pro tuto změnu jsou omezení, která na penzijní fondy kladou regulované poplatky. Tyto poplatky jsou vnímány jako bariéra pro efektivní zhodnocení investic prostřednictvím rizikovějších, avšak potenciálně výnosnějších investičních strategií. 

Od 1. července 2024 dojde k úpravám ve státní podpoře penzijního spoření. 

Pokud budete měsíčně spořit do 500 Kč v doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním připojištění, již neobdržíte státní příspěvek. Dříve byla minimální hranice pro získání státního příspěvku nastavena na 300 Kč. Státní podpora nebude poskytována ani účastníkům penzijního spoření, kteří jsou již v důchodovém věku. 

Maximální měsíční příspěvek 230 Kč při vlastním vkladu 1 000 Kč se změní; podle nových pravidel se maximální příspěvek zvýší na 340 Kč, ale budou jej dostávat pouze ti, kdo vloží 1 700 Kč a více. Dojde také ke změně struktury příspěvků, jejichž výše se sjednotí na 20 % z vkladu (maximálně však 340 Kč). Dříve se při vkladu od 300 do 999 Kč měsíčně získávalo od státu 90 Kč a k tomu 20 % z částky přesahující 300 Kč.

 

Tabulka státních příspěvků

Měsíční příspěvek účastníka

Státní příspěvek měsíční do 30.6.2024

Státní příspěvek měsíční od 1.7.2024

300 Kč

90 Kč

400 Kč

110 Kč

500 Kč

130 Kč

100 Kč

700 Kč

170 Kč

140 Kč

900 Kč

210 Kč

180 Kč

1 000 Kč

230 Kč

200 Kč

1 100 Kč

230 Kč

220 Kč

1 500 Kč

230 Kč

300 Kč

1 700 Kč a více

230 Kč

340 Kč

 

Doplňkové penzijní spoření (DPS) nabízí možnost předdůchodu, který umožňuje odejít do důchodu až 5 let před oficiálním věkem pro státní důchod, aniž by to negativně ovlivnilo výši státního důchodu. Během této doby si účastníci DPS vybírají své naspořené peníze, přičemž stát platí jejich zdravotní pojištění a jsou osvobozeni od placení sociálního pojištění. Mohou také neomezeně pracovat. Měsíční penze z předdůchodu je stanovena na 30 % průměrné hrubé mzdy a celková potřebná částka závisí na délce pobírání předdůchodu. Je možné provést jednorázový vklad, pokud naspořená částka není dostatečná. 

Je důležité nesplést předdůchod s předčasným důchodem, který umožňuje odchod do důchodu před dosažením stanoveného věku, ale trvale snižuje výši standardního starobního důchodu. Předčasný důchod je nezvratný a s omezenou možností práce. 

 

Změny také zasahují daňové úlevy spojené s penzijním spořením. 

Do současnosti jste mohli od základu daně z příjmu odečítat vklady do penzijního spoření až do výše 24 000 Kč ročně. Tento odečet se však týkal jen té části měsíčního vkladu, která přesahuje sumu zaručující maximální státní příspěvek. Jednoduše řečeno, pokud jste dosud vkládali tisíc korun měsíčně, nárok na daňovou úsporu jste neměli. Na druhou stranu, největší daňová úspora byla při vkladu 3 000 Kč měsíčně, což vám umožnilo vrátit si z daní 3 600 Kč ročně. 

Co se mění? Nyní si budete moci od daňového základu odečítat až 48 000 Kč, což je dvojnásobek původní částky, a to v součtu všech produktů zajištění na stáří. Zůstává však podmínka odečtení jen té části vkladu, která převyšuje určitou sumu. S navýšením maximálního státního příspěvku a částky pro jeho získání bude od července 2024 možné získat daňovou úlevu u penzijního spoření až při vkladu nejméně 1 700 Kč měsíčně, oproti současnému limitu 1 000 Kč. 

To znamená, že pokud budete chtít nadále investovat do penzijního spoření, z daňového hlediska se v budoucnu nejvíce vyplatí vklad ve výši 5 700 Kč měsíčně, což je nárůst oproti současným 3 000 Kč. Z hlediska daňových úspor je dlouhodobý investiční produkt (DIP) výhodnější. Nebere totiž ohled na minimální výši investované částky. 

Tabulka daňové úlevy DIP vs. penzijko 

Produkt

Daňovou úsporu lze získat již od příspěvku…

Maximální možný daňový odpočet

Měsíční vklad pro maximalizaci daňové úspory

DIP

Od 1 Kč

Až 48 000 Kč ročně

4 000 Kč

Penzijko

Od 1 700 Kč

Až 48 000 Kč ročně (pouze však vklady nad 1 700 kč)

5 700 Kč

Klíčovým prvkem v přípravě na stáří, ať už prostřednictvím doplňkového penzijního spoření (DPS) nebo nového dlouhodobého investičního produktu, je mít správně nastavenou investiční strategii. 

 

Státní podpora a daňové výhody sice pomáhají, ale klíčovým faktorem pro úspěšné spoření na důchod je výnos. 

Mezi současnými státem podporovanými možnostmi přípravy na penzi mají schopnost překonat inflaci především vyvážené nebo dynamické účastnické fondy v rámci doplňkového penzijního spoření. Více informací o výnosech z těchto fondů naleznete zde (odkaz na PDF s výnosy). Díky zavedení DIP se nyní nabízí širší spektrum možností, jak se finančně připravit na důchod s potenciálem ušetřit na daních oproti samostatnému investování. 

V konečném důsledku je hlavním rozhodujícím faktorem výnos a čas. V dlouhodobém horizontu může výnos dělat podstatnou část celkového zhodnocení. Ve srovnání síly výnosů a složeného úročení jsou státní příspěvky nebo daňové úlevy v řádech stovek korun pouze malým přínosem. DIP nabízí větší flexibilitu ve volbě, jak zhodnotit peníze na důchod. 

 

Nečekejte a začněte už dnes! 

Kolik vlastně stojí věta „…začnu později, do důchodu daleko…“? 

Graf simuluje investici 2 000 Kč měsíčně po dobu 40 let s průměrným zhodnocení 8% p.a. Jednotlivé Pětiletky zobrazují, o kolik peněz přijdeme začneme-li investovat později. Pro ilustraci našeho příkladu… Začneme-li o 5 let později – vynecháme první pětiletku – do důchodu se obereme o takřka 2,4 miliony korun. 

Za OMAP Finanční skupinu, a.s. 

Martin 

Pokud se Vám článek líbil, sdílejte ho se svými přáteli:

Kam dál?

Podobné články
Jsme u konce. Tohle jsou všechny novinky, které pro vás máme.
Nejnovější články

Máte otázky?

Kontakt

Máte otázky? Ptejte se.