Strategická alokace portfolia

Strategická alokace portfolia

Jednou z hlavních obav, která odradí lidi od investování, je nejistota. Ta může zahrnovat obavy z neznámých výnosů, možných ztrát nebo nejistých dividend. To vše komplikuje plánování. Z toho důvodu se mnoho lidí uchyluje k investicím s pevně stanoveným výnosem, kde mohou vidět konkrétní číslo, které je pro ně jasnější a zdánlivě bezpečnější – terminované vklady, spořící účty nebo třeba stavebko. Takový přístup však může vést k volbám, neschopným udržet krok s inflací nebo k riskantnějším investicím, kde hrozí ztráta všech prostředků, jako v případě některých firemních dluhopisů. 

 

Klíčem k omezení této nejistoty, je strategická alokace aktiv. Tato metoda nabízí lepší možnosti pro predikci budoucího chování portfolia, včetně odhadu výnosů, volatility, a dokonce i doby, po kterou musí být investice udržována, aby dosáhla očekávaného nominálního nebo reálného zisku. 

 

Dle provedeného výzkumu na 20letém horizontu úspěch v investování přináší primárně to, jak máme naše peníze rozloženy, tedy v jakých aktivech v čase leží – akcie, dluhopisy, peněžní trh – a poměry mezi nimi. 

Vdlouhodobém horizontu nám výnos, ale i kolísavost, bude přinášet akciová složka portfolia. Jak se budeme blížit k cíli, musíme portfolio brzdit = budeme měnit poměry aktiv, z jakých je portfolio složené. Do portfolia přidáváme zejména dluhopisy a nástroje peněžního trhu, abychom bezpečně došli kcíli. Celkovou alokaci tak budeme “zkonzervativňovat”. 

 

Správná alokace investičního portfolia (respektive celého majetku), je jednou z klíčových oblastí, kde se projeví přidaná hodnota kvalitního investiční poradce. 

 

Na počátku všeho stojí určení cílů 

 Základní úlohou každého finančního poradce je asistovat klientům ve formulaci a kvantifikaci jejich životních finančních cílů. Například, kdy chce mít možnost odejít do důchodu a s jakým příjmem, kolik budou stát studia dětí na univerzitě Ivy League, či jaký bude potřeba vlastní kapitál na výstavbu rodinného domu.  

 

Je tedy potřeba zodpovědět si tři základní otázky CO, KDY a KOLIK? 

  • CO je cílem a na jaké důležité milníky se potřebuji finančně připravit 
  • KDY (za jak dlouho) chci cíl realizovat (v podstatě nám říká časový/investiční horizont) 
  • KOLIK musím mít nachystáno peněz na svůj cíl (řídíme plán v tzv. současné hodnotě = započítáváme do plánu inflaci) 

 

Musíme znát osobní rizikovou toleranci  

 Je důležité zjistit, jakou máme rizikovou toleranci! I když investor primárně směřuje k dlouhodobým cílům, není vhodné úplně ignorovat krátkodobé kolísání výnosů. Jak bychom se cítili, pokud by se hodnota našich tvrdě vydělaných peněz na krátkou dobu snížila o polovinu? Nováčci v investování často nemají představu o tom, jak by reagovali na výkyvy na trhu, z psychologických důvodů je tedy vhodné, jakýkoli tržní propad komunikovat se svým finančním poradcem. 

Ktomuto nám slouží tzv. test přiměřenosti a vhodnosti (odkaz na PDF investiční dotazník). 

 

Pokud máme vše výše zmíněno zodpovězeno, můžeme se dát do skládání investičního portfolia. Není třeba vynalézat zcela nové přístupy. Proto vOMAPu spoléháme na ověřené investiční strategie, které se osvědčily v průběhu času. Je potřeba je však vhodně implementovat do Vašeho individuálního finančního a investičního plánu. 

Dle jednotlivých cílů pak rozdělíme investované prostředky do 3 portfolií podle jiné investiční strategie s jiným poměrem rizika a výnosu: 

  • Dlouhodobé portfolio: růstová strategie spřevahou akciové složky na cíle vzdálené 10 a více let. 
  • Střednědobé portfolio: rovnovážná strategie co se váhy akcií a dluhopisů týče na cíle vzdálené 4 až 9 let. 
  • Krátkodobé portfolio: převážně hotovostní strategie pro cíle vzdálené 3 a méně let. 

 

Jestliže se v čase blíží nějaký cíl, začínáme postupně připravovat odpovídající částku a přesouvat prostředky z dlouhodobého do střednědobého, a nakonec do krátkodobého portfolia. Přitom si dáváme pozor, abychom neprodávali cenné papíry se ztrátou, a pokud by se tak mělo stát, přesun odložíme na příznivější dobu. V momentě čerpání cíle pak klient čerpá peníze z velmi bezpečného portfolia, které prakticky nekolísá, zatímco všechny ostatní peníze dál pilně pracují ve zbývajících 2 portfoliích. 

 

Pojďme se ještě podívat na pár historických dat a grafů 

V posledních 50 letech prošly akcie, dluhopisy i peněžní trh značným vývojem, ovlivněným řadou ekonomických a politických událostí. Akcie, obecně nabízející vyšší výnosy, zažily významné výkyvy, způsobené událostmi jako technologický boom, globalizace, finanční krize v roce 2008 a pandemie COVID-19.  

Dluhopisy, považované za stabilnější ale s nižšími výnosy, byly ovlivněny fluktuacemi úrokových sazeb, zvláště během vysokých sazeb v 80. letech a nízkých sazeb po finanční krizi.  

 

Peněžní trh, charakterizovaný krátkodobými a likvidními investicemi, poskytl investiční možnosti s nižším rizikem a výnosy, které reflektovaly krátkodobé úrokové sazby. Celkově tyto investiční třídy prokázaly různorodou výkonnost v závislosti na širších ekonomických podmínkách, včetně inflace a politických událostí. 

 

Během posledních 50 let byla inflace klíčovým faktorem ovlivňujícím investice, s výkyvy od vysokých hodnot v 70. a 80. letech, způsobených ropnými šoky a hospodářskými politikami, až po nízké inflační trendy po finanční krizi v roce 2008. Tyto změny inflace měly značný dopad na reálné výnosy investic, přičemž vysoká inflace snižovala kupní sílu výnosů, zatímco období nízké inflace často podporovala vyšší reálné výnosy z investic. 

 

Jsou akcie rizikové? Mrkněme na pravděpodobnost jejich výnosů vhorizontu 1, 5, 10 a 20 let. 

Na horizontu 1 roku jsme historicky z 25 %, prodělali, ale také se v 17 %, stalo, že jsme vydělali více jak 30 % p.a. Vyplatí se riskovat a časovat trh? Určitě ne.  

Na 5letém horizontu se několikrát stalo, že jsme prodělali, a to celkem ve více jak 11,5 % případů. Nejčastější průměrná roční výkonnost byla v intervalu 10-15 %. 

Na 10letém horizontu skončily akciové investice v zisku ve více než 95 % případů. 

Na 20letém horizontu akcie z takřka 90 % byly v zisku mezi 5 a 15 %. Můžeme tedy říct, že dlouhodobá průměrná výnosnost akcií je 10 %. Z dlouhodobého hlediska tak poráží inflaci a je to nejbezpečnější druh investice. 

Strategická alokace aktiv je klíčová pro určení 94 % výnosnosti portfolia. Ostatní faktory, jako je výběr konkrétních investičních produktů nebo jejich načasování, mohou přispět k dosažení zbylých výnosů. Přesto by investoři neměli opomíjet pečlivý výběr produktů. Je důležité, aby každý produkt odpovídal jejich strategické alokaci a zároveň si byli vědomi, že nevhodně zvolený produkt může značně narušit pravidlo 94 procent“. Je totiž rozdíl, zda za správu svého portfolia zaplatíte 0,5 % nebo třeba 3 % ročně. 

 

Pro klienty OMAP Finanční skupiny a.s. 

MARTIN 

 

Tento materiál není určen k poskytování osobního investičního poradenství, neobsahuje analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení k nákupu nebo prodeji jakýchkoli investičních nástrojů a nejedná se o veřejnou nabídku. Pokud máte zájem o určitý investiční nástroj, poraďte se s vaším finančním poradcem. 

Pokud se Vám článek líbil, sdílejte ho se svými přáteli:

Kam dál?

Podobné články
Jsme u konce. Tohle jsou všechny novinky, které pro vás máme.
Nejnovější články

Máte otázky?

Kontakt

Máte otázky? Ptejte se.